از خون عادت ماهانه و مدفوع نثار داعش تا افشای “اسلام امریکایی” سناتور جان مکین

رزا: در این پست از زنان جوان فیمن شروع میکنیم که با خون عادت ماهانه و مدفوع به اعتراض گروه اسلامی داعش میروند. بعد ما خواندن  دوازده تز جان هالوی را آغاز کرده تا آغازمان را کامل کنیم! – آغاز، حرکتی نفی گرایانه است بعد از “نفی” به جستجوی بیشتر پرداخته که حامیان این داعش […]

Zum Originalbeitrag